Khalifa University

P.O Box : 127788
Abu Dhabi, UAE
P: +971 2 401 8000
Website: www.kustar.ac.ae